Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η υδροθεραπεία αναφέρεται στην εφαρµογή του νερού ως θεραπευτικό µέσο. Τα άτοµα που κάνουν υδροθεραπεία νιώθουν καλύτερα και πιο σίγουροι για τον εαυτό τους. Το υγρό στοιχείο τους βοηθάει να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η ηρεµία του νερού εξασφαλίζει την ευχάριστη συνεργασία των ανθρώπων.

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.