ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Ελεύθερος χρόνος εκτόνωσης στον οποίο θα παίζουµε µε τα παιδιά ανάλογα µε τις ανάγκες και την ηλικιακή οµάδα αυτών.

Tα κέντρα µας διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους παιδική χαρά για µικρούς και µεγάλους. (flying fox, παιδική χαρά µεΑ).

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.