ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Στο Πρότυπa Συµπεριληπτικά Κ∆ΑΠ ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ® – ΑΜΠΑΡΙΖΑ® εργαζόµαστε σε περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας µε τη χρήση διαδραστικών πινάκων κιναισθητικής. Χρησιµοποιούνται ατοµικές εκπαιδευτικές συνεδρίες – παιχνίδια, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες και το ιδιαίτερο στυλ του κάθε εκπαιδευοµένου (σωµατογνωσία, οπτική µνήµη, κινητικές δεξιότητες, λογικοµαθηµατική σκέψη κ.λ.π).

ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ © 2023. All rights reserved.